Messuavustuksen ehdot päivitetty

Business Finland on päivittänyt pk-yritysten kansainvälisiin yhteismessuhankkeisiin tarkoitetun messuavustuksen ehdot. Suurista muutoksia ei ole kyse, mutta nyt on entistä tärkeämpää selvittää jo hakuvaiheessa messuosallistumisen konkreettisia tavoitteita. Yritysten kannattaa myös pitää huolta taloudestaan, sillä tuen hakemisen edellytyksenä on vähintään luottoluokitus A.

Business Finland on päivittänyt pk-yritysten kansainvälisiin yhteismessuhankkeisiin tarkoitetun messuavustuksen ehdot. Suurista muutoksia ei ole kyse, mutta nyt on entistä tärkeämpää selvittää jo hakuvaiheessa messuosallistumisen konkreettisia tavoitteita. Yritysten kannattaa myös pitää huolta taloudestaan, sillä tuen hakemisen edellytyksenä on vähintään luottoluokitus A.

Messuavustusta voivat edelleen hakea Suomeen rekisteröityneet pk-yritykset (Ahvenanmaata lukuunottamatta), jotka osallistuvat oman alansa maailmanlaajuisesti tärkeimpiin ammattimessuihin tai tärkeimmille kasvumarkkinoille kohdistuviin b2b-messuihin.

Kannattaisiko muuttaa toiminimi osakeyhtiöksi? Pian se on entistä helpompaa.

Valitettavasti toiminimet jäävät edelleen messuavustuksen ulkopuolelle. Ennen vanhaan toiminimet olivat mukana avustusjärjestelmässä, mutta järjestelmän uudistuessa ja linkittyessä aikoinaan Tekesin avustusjärjestelmään toiminimet putosivat pois tuen piiristä. Nykyään kannattaakin miettiä vahvasti, olisiko syytä muuttaa toiminimi osakeyhtiöksi. Se on entistä helpompaa nyt, kun heinäkuun 2019 alusta voimaan tulevan lakimuutoksen myötä vaatimus 2.500 euron vähimmäisosakepääomasta poistuu.

Muutokset yrityksen statuksessa kannattaa tehdä mahdollisimman pian, sillä messuavustuksen hakemisen edellytyksenä on, että takana on oltava vähintään yksi tilikausi toimintaa ja edessä uskottavat edellytykset kannattavaan vientiin. Yrityksellä on toki oltava myös riittävä rahoitus kyseessä olevaan messuprojektiin, sillä tuki on harkkinnanvarainen ja maksetaan yleensä vasta jälkikäteen. Yrityksen on myös oltava ennakkoperintärekisterissä eikä sillä saa olla merkittävää verovelkaa eikä maksuhäiriömerkintöjä.

De minimis -tuella on vaikutusta messuavustukseen

Yrityksen täytyy myös tarkistaa, että sen saama de minimis -tuki kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalta jää yhteensä alle 200.000 euroon. Pk-yritysten messuprojekteissa harvoin liikkuu näin suuria rahoja, joten jos yrityksen de minimis -tuet käsittävät vain aiempia messuavustuksia, vaaraa tukirajan ylittämisestä tuskin syntyy. Kannattaa kuitenkin huomioida, että yrityksellä voi olla messuavustuksen lisäksi myös muita yrityskohtaisia de minimis -tukia esim. Finnveran tai ELY-keskusten myöntäminä.

Arvoi hankkeen tavoitteet konkreettisesti. Se auttaa koko messutyöskentelyssä.

Messuhankkeita, joihin yritykset osallistuvat, arvoidaan useasta näkökulmasta: miten hyvin ne parantavat yritysten kansainvälistymisen mahdollisuuksia, edistävät uuden viennin käynnistämistä ja uusien markkinalueiden avaamista tai viennin lisäämistä vanhoille markkina-alueilla; monipuolistavatko ne viennin rakennetta tai edistävätkö ne uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille; edistävätkö ne jollain muulla tavalla yrityksen kansainvälistä kilpailukykyä?

Kun yritykset täyttävät tukihakemusta, nimenomaan näihin näkökohtiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä hakemukseen tulee nyt täyttää entistä konkreettisemmin yrityksen messuosallistumiselle asettamat tavoitteet. Konkreettisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi tavoiteltu uusien asiakastapaamisten, potentiaalisten asiakkaiden, jälleenmyyjien tai tutkimus- ja kehityspartnereiden lukumäärä. Tavoitteita kannattaa miettiä nimenomaan konkreettisina numeroina, jolloin niiden toteutuminen on myös helposti mitattavissa ja raportoitavissa.

Kun asiaa miettii jo tukihakemuksen vaiheessa, myös oma messutyöskentely ja sille asetettavat tavoitteet on helpompi sisäistää ja konkretisoida. Messutyöskentelyn suuntaviivojen miettiminen valmiiksi jo etukäteen taasen auttaa paikan päällä messuilla työskentelyä ja mahdollistaa yleensä tehokkaamman ja kohdistetumman työskentelyotteen.

Mitä ja miten tuki korvaa?

Messuavustuksella katetaan messuosallistumiseen suoraan liittyviä kustannuksia, jotka syntyvät ostopalveluina. Tyypillisiä tuen kattamia kustannuksia ovat messupaikan vuokra ja mahdolliset rekisteröinti- tai luettelokustannukset, messuosaston suunnittelu-, rakentamis- ja somistuskulut, vuokrattavat messurakenteet ja messuille tehtävien teknisten tilausten kustannukset (esim. sähkö ja siivous).  Kannattaa huomioida, että esimerkiksi yrityksen omaksi ostettavat kalusteet, joita kuljetetaan eri messuilta toisille, eivät kuulu tuen piiriin. Sen sijaan messurakentajalta vuokrattavat kalusteet ovat tuen piirissä.

Näitä kustannuksia korvataan enintään 50 prosentilla. Lisäksi on mahdollista saada tukea muihin messuosallistumiseen liittyviin kustannuksiin (esim. matkakustannukset, tulkkikulut, messuihin liittyvät markkinointikulut) ns. flat rate -kertoimella, joka on enintään 20 prosenttia muiden edellä mainittujen kustannusten yhteismäärästä. Näitä kustannuksia ei tarvitse erikseen eritellä tukitilityksessä, vaan ne huomioidaan flat rate -kertoimen kautta.

Yrityksen on hyödyllistä pitää selkeästi kirjaa hankkeen kustannuksista. Kirjanpidossa on yksilöitävä ostopalveluina syntyneet kustannukset, ja kustannusten yhteys kirjanpitoon ja kustannustilitykseen on voitava todentaa selkeästi. Normaalisti tuen tilitys edellyttää ulkopuolisen tilintarkastajan tekemään hankeen tilintarkastusraporttia. Tähän on olemassa määrämuotoinen raporttipohja. Poikkeuksena ovat kuitenkin pienemmät messuhankkeet, joissa on syntynyt enintään viisi ostopalvelua. Niissä tilintarkastusraportti voidaan korvata liittämällä kustannustilitykseen kopiot ostettujen palveluiden laskuista ja kuitit niiden maksuista. Tätäkin selvitystä selkeyttää kustannuksista ylläpidetty kirjanpito.

Kannattaa hyödyntää Messeforumin asiantuntemusta messuista ja messuavustuksesta

Messeforum koordinoi tukiryhmiä eri toimialojen johtaville messuille eri puolilla maailmaa. Hankkeisiin tarvitaan edelleen neljä samaan tapahtumaan samalla hankenimellä osallistuvaa yritystä. Jos suunnittelet kansainvälisille messuille osallistumista, ota kiireesti yhteyttä Messeforumiin. Me voimme koordinoida ja auttaa tukiryhmien muodostamisessa.

Messeforumilta saat myös apua tuen hakemisessa. Tukihakemukset tehdään Business Finlandin asiointipalvelussa netissä. Voit tehdä hakemuksen itse, mutta jos haluat säästää aikaa ja vaivaa, voit jättää hakemuksen tekemisen Messeforumin huoleksi. Me tunnemme Business Finlandin järjestelmän ja asiantuntijoillamme on vuosikymmenten kokemus messutukihankkeiden koordinoinnista. Huomioithan kuitenkin, että nykysäännösten mukaan emme enää voi hoitaa tuen maksatukseen liittyvää tilitysprosessia puolestasi.

Ota meihin yhteyttä, kun pohdit kansainvälistymistä messuosallistumisten avulla ja osallistumisiin liittyvää rahoitusta. Asiantuntemuksemme on käytössäsi niin messurakentamiseen ja muihin projektiin liittyvissä yksityiskohdissa kuin myös rahoituksen suunnittelussa.

Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä